Thun Mè nhỏ

thành phần : 100% polyester / 65%poly35%Cotton / 40%poly 60%Cotton

thun Mè lớn

thành phần : 100% polyester / 65%poly35%Cotton / 40%poly 60%Cotton