Vải Vẩy Cá chân cua

thành phần : 100% Cotton , 100% polyester / 65%poly35%Cotton / 40%poly 60%Cotton

Vải Vẩy Cá Xéo

thành phần : 100% Cotton ,100% polyester / 65%poly35%Cotton / 40%poly 60%Cotton

Vải Vẩy Cá Cào

thành phần : 100% polyester / 65%poly35%Cotton / 40%poly 60%Cotton